Privatlivspolitik for
patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min
undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og
behandler Lægerne Tuborgvej som dataansvarlig en række personoplysninger om
dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og
journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik
beskrives, hvordan Lægerne Tuborgvej behandler, bruger og videregiver dine
personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægerne Tuborgvej
indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang
det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af
personoplysninger:

Navn, adresse, evt.
e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale
relationer, arbejdsrelationer og uddannelse .

Særlige kategorier af
personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger
(f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar
mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Jeg behandler dine
personoplysninger til følgende formål:

Min undersøgelse,
diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af
lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester
til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller
henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
sygehuslaboratorier

Medicinordinationer,
herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske
kvalitetsdatabaser

Indberetning af
laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores
forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale
principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for
behandlingen

Iværksættelse og
vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke
eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af
forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af
inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med
registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser
og videnskabelig forskning

[indsæt andre
forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når jeg  indsamler personoplysninger direkte fra dig,
giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give
disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig  personoplysningerne vil være, at jeg  ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder
at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde
indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.
sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de
modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af
personoplysninger

Idet omfang det er
nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af
dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende
modtagere:

Der videregives
oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et
aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives
oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt
hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang
til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved henvisning af
patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen
er sendt.

Ved indberetning af
laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

Ved indberetning af
oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives
oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Ved udstedelse af
recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen
via FMK.

Ved indberetning til
kliniske

I andre tilfælde
videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for
behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag
for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den
almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige
personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
(d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i
medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi
forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brug for
afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens
afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens
§60.

Medicinordinationer på
recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i
sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata
videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§
195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret
samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger
videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger
videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter
reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan
visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i
sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af
samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke,
har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket,
påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder
en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger
behandles og opbevares hos mine 
databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.
Mine databehandlere er p.t.

XMO, CompuGroup Medical

DAK-E (digitale
forløbsplaner)

DMDD, Webreq og
Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på
spørgeskemaer)

Mv.

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer
personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor
angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15
pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til
journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg 
er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks.
i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald
vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens
begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at
få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning
(”profilering”).

I forhold til sletning er
denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse,
tilføjelse.

Du har også ret til at
klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål
vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på [kontaktoplysninger på
klinikken].

Adresseoplysninger på
klinikken:

Lægerne Tuborgvej

Tuborgvej 269, 1. sal,
2400 København NV

Danmark

Dato: 1/12 2023